საგარანტიო მომსახურება

საგარანტიო მომსახურება გულისხმობს საქართველოს კანონით „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ გათვალისწინებულ და შპს „თიფოქსის“  მიერ გაცემულ პირობებს. გაყიდვის შემდგომი დაზიანებული მოწყობილობის უსასყიდლო შეკეთებას ან შეცვლას – სრული გარანტიის  პერიოდში (მითითებულია საგარანტიო ბარათზე), რაც მოიცავს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად;

• თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, საგარანტიო მომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა უნდა მიმართოს მწარმოებლების ავტორიზებულ მაღაზიას/სერვის ცენტრს.

• მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.

• საგარანტიო ნივთის შეკეთება ან შეცვლა უნდა მოხდეს შესაკეთებელი მოწყობილობის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში წარდგენიდან გონივრულ ვადაში 

• მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის შეცვლა ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:

ა) საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;

ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;

გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებასშეუქმნის.

• მომხმარებელს უფლება აქვს, ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში მოითხოვოს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მომხმარებელს არ აქვს უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ საქონლის ნაკლი უმნიშვნელოა.

იმის განსაზღვრისას, თუ რამდენად არათანაზომიერია ან შეუსაბამოდ დიდია ხარჯი, გათვალისწინებული უნდა იქნეს შემდეგი პირობები:

ა) საქონლის ან მომსახურების ფასი მისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის შემთხვევაში;

ბ) საქონლის ან მომსახურების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შეუსაბამობის ხარისხი;

გ) საქონლის ნაკლის მომხმარებლისთვის შეფერხების შექმნის გარეშე აღმოფხვრის ალტერნატიული შესაძლებლობა .

1.     საგარანტიო მომსახურება არ ხორციელდება/უქმდება თუ:

• გასულია საგარანტიო ვადა;

• საგარანტიო ტალონი არ არის წარმოდგენილი;

• არ არის წარმოდგენილი მწარმოებლის საგარანტიო ტალონი (არსებობის შემთხვევაში);

• საგარანტიო ტალონში მონაცემები შეცვლილია, წაშლილია ან გადაკეთებულია;

• საგარანტიო ტალონში და მოწყობილობის კორპუსზე არ იკითხება ან ამძვრალია სერ/ნომერი, იმეი კოდი;

• მოწყობილობას აღენიშნება ვიზუალური ან მექანიკური დაზიანება/დეფექტი;

• მოწყობილობა გამოიყენებოდა მისი დანიშნულების შეუსაბამო მიზნ(ებ)ით;

• დაზიანებულია ან ამძვრალია პლომბი ან ლუქი;

• დარღვეულია მწარმოებლის მიერ მოწყობილობაზე თანდართული შენახვისა და მოხმარების წესი;

• დაზიანება გამოწვეულია შეუსაბამო სამუშაო ძალის მიერ;

• დაზიანება გამოწვეულია ელ-ქსელის გაუმართაობით (ძაბვის ცვლილებით), მექანიზმის დანესტიანებით, კოროზიით, მაღალი ან  დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, ექსპლუატაციის და შენახვის წესების / პირობების დარღვევით, არაკომპეტენტური პირის მიერ ჩატარებულიარაკვალიფიციური სარემონტო/სამონტაჟო სამუშაოების გაწევის შედეგად;

* მომსახურე სერვის ცენტრი პასუხს არ აგებს კლიენტის – ინფორმაციის შენახვაზე.

2.ნივთის შეცვლა/დაბრუნება და ნივთის ღირებულების ანაზღაურება:

დაბრუნებას ექვემდებარება:

• თუ ნივთს გახსნისთანავე (ყუთიდან ამოღებისთანავე) დაუფიქსირდა ვიზუალური დეფექტი. შეძენილი ნივთის ვიზუალური მდგომარეობა მომხმარებლის მიერ უნდა იყოს შემოწმებული მისი მიღებისთანავე „თიფოქსის“ ფილიალში კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით.

• თუ შეძენილ ნივთს გაყიდვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი, მყიდველმა დაზიანებული ნივთი აღნიშნულ ვადაში  უნდა წარადგინოს შესაბამის სერვისს ცენტრში/ფილიალში, იმ შემთხევაში თუ სერვის ცენტრი/ფილიალი შეცვლის აქტით დაადასტურებს ქარხნულ დეფექტს, ნივთი შეიცვლება კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.

• თუ საგარანტიო ნივთი ვერ შეკეთდა რეკომენდირებულ სერვის ცენტრში მიტანიდან გონივრულ ვადაში, ,,მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონით  გათვალისწინებელი პირობების დაცვით.

• ნივთის შეცვლა ხდება იგივე ან მეტი (განსხვავების დაფარვით) ღირებულების შეცვლის მომენტში გაყიდვაში არსებული ნივთით. შეცვლისას ნივთის ღირებულება განისაზღვრება მისი შეძენისას გადახდილი ფასიდან, გაცვლისას მისი ფასიდან (იმ შემთხვევაში როცა გაყიდვაში არ არის იგივე ნივთი) უმცირესით.

•ნივთის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ შეძენის დროს არსებული, სრული კომპლექტაციით (აქსესუარები, კაბელები და სხვა კომპლექტაციით გათვალისწინებული ნივთები….), და დაუზიანებელი  ქარხნული შესაფუთი მასალით. ასევე მომხარებელმა უნდა დააბრუნოს ყიდვის მომენტში მიმდინარე აქციის  ფარგლებში მიღებული აქსესუარები, ვაუჩერები  ან/და  სხვა ნივთები (არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც უნდა დაბრუნდეს ან შეიცვალოს ორიგინალ/დასაბრუნებელ მოწყობილობასთან ერთად. თუ ვერ მოხდება აღნიშნული ნივთების/ვაუჩერების დაბრუნება, მათი ღირებულება გამოაკლდება მომხმარებლისთვის ასანაზღაურებელ თანხას.

დაბრუნებას არ ექვემდებარება:

•  თუ მომხმარებლის ნივთს აღმოაჩნდება რაიმე სახის ფიზიკური/გარეგანი დაზიანება,  დაზიანებული იქნება ქარხნული ყუთი/შეფუთვა ან წაშლილი იქნება პროდუქტის საიდენტიფიკაციო/იმეი კოდი.

• თუ დაზიანებულია ქარხნული შეფუთვის დეტალები (ყუთი, დამატებითი შესაფუთი მასალა);

• თუ ნივთს აკლია კომპლექტაციის დეტალები;

• ნივთები, რომელთა მიმართ  არ არის დაცული ექსპლუატაციის პირობები

• მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;

ნივთები, რომელის დაბრუნებაც სურს მყიდველს, არის მყიდველის პასუხისმგებლობის ფარგლებში, სანამ ისინი გამყიდველის საწყობს არ მიაღწევენ. გამყიდველის საწყობამდე ნივთის მიწოდების ყველანაირი ხარჯი მყიდველის პასუხისმგებლობაა.

ნივთის ღირებულების დაბრუნება:

1.        ნივთის უნაკლო, გაყიდვამდელი მდგომარეობა დადასტურდება დაბრუნების პუნქტის მიერ ნივთის კომპანიისათვის გადმოცემის მომენტში.

2.        დაბრუნების მომენტში მომხმარებელს აუნაზღაურდება სრულად ნივთში მის მიერ  გადახდილი თანხა.

3.        თანხის უკან დაბრუნება მოხდება იმავე ანგარიშსწორების ფორმით, რითიც ისარგებლა მომხმარებელმა

4.        მომსახურების ხარჯების ღირებულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

ფორსმაჟორული მდგომარეობისას, მომხმარებელთან შეთანხმების გარეშე შპს „თიფოქსი“  უფლებამოსილია შეიტანოს კორექტივები წინამდებარე პირობებში, საგარანტიო ვალდებულებებსა და სარემონტო ვადებში. 

წინამდებარე საგარანტიო პირობები ძალაში შედის პროდუქტის გაყიდვის მომენტიდან.

ka_GEქართული